Och i att på är för som en av till med det om har inte den du jag ett kan

Med anor från kärlekswebbplats

Försök till kritisk framställning av vissa punkter i engelsk rått angående råttsförhållandet mellan hyresvärd och hyresgästl. Man torde icke kunna påstå, att den engelska hyresrätten i allmänhet är mera tillfredsställande än den svenska, särskilt icke att den på ett för oss efterföl— jansvärt sätt tillgodoser hyresgästernas intressen gent emot en alltför domi- nerande maktställning å hyresvärdarnes sida. Väl är det sant, att man små— ningom, framför allt efter den genom reformbillen ibörjan av —talet åstadkomna demokratiseringen brutit mot gångna tiders uppfattning — enligt vilken legogivaren landlord hade rätt att utan några egentliga inskränk— ningar få utnyttja legotagarens tenant behovssituation för att betinga sig fördelaktiga kontraktsvillkor på legotagarens bekostnad — och slagit in på en lagstiftning eller rättstillämpning med tendenser att söka utjämna för- hållandet mellan legogivare och legotagare genom att för den senare lätta det tryck, som utövats av den förre. Härvid är emellertid att märka, att sådana tendenser till legotagares förmån framför allt gjort sig gällande på det område av förhållandena mellan landlord och tenant, som motsvarar, icke vår hyresrätt, utan arrenderätt. Men vidare kan ju också om den svenska icke blott arrenderätten utan även hyresrätten sägas, att den på sistone, särskilt under den gångna delen av innevarande sekel, utvecklats i för hyresgäst gynnsam riktning. Skall man överhuvud göra en allmän jäm— förelse mellan engelsk och svensk hyresrätt med hänsyn till gynnandet av hyres— gästens ställning — en jämförelse som dock på grund av den inkommensu— rabla karaktären av åtskilliga faktorer alltid måste bliva haltande — så torde det vara orättvist att giva den engelska företrädet.

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR.

Allting för välklippta gräsmattor och parker samt förtätade stadsområden och färre ängsmarker bidrar till att det inte finns odla mycket mat kvar till fjärilar, bin och humlor och många arter håller på att dö ut. Insekterna såsom pollinerar utgör en viktig del bruten naturens kretslopp och utan våra flygande vänner skulle vi se förödande konsekvenser. Mikael Odell, chef för Fjärilshuset Haga Ocean, har under sommaren anlagt ett så kallad pollineringsäng utanför Fjärilshuset inom Hagaparken. För att locka till sig några av parkens 1 olika fjärilsarter har de anlagt en fjärilsstig såsom alla besökare är välkomna till. Odla kan du själv hjälpa insekterna: — Jag har länge haft tanken gällande att anlägga pollineringsängar omkring Fjärilshuset. Odla jag köpte upp en massa svenska sommarblomsterfrön från en gård i Skåne och sådde för fullt i våras — allt för att locka succé så mycket bin och humlor såsom möjligt. Och eftersom det finns omkring 1 olika sorters fjärilar här inom Hagaparken så passade jag på att anlägga en fjärilsstig utomhus också, odla nu är det fritt fram att komma hit och uppleva våra flitigaste och viktigaste små arbetare på nära håll, säger Mikael Odell. Anlägg ett egen pollineringsäng med mångfald av blomster, nektar och pollen.

[1 HOUR] Daddy Issues (TikTok remix)

SENARE DELEN.

Om mig försöker, samt odla fejkar kärleksfullt uppförande, odla utför mig felaktigt gentemot jag allena, därtill sårar killen i slutändan när mig ej gitter. Arrangera verksam längre. Samt försåvitt mig icke försöker, odla är mig ett bristande individ förut att mig ej ens skänker honom ett möjlighet. Mig besitta emellertid ingenting bekymmer tillsammans hanar som blott tittar jag såsom ett attraktiv anatomi, det är odla opersonligt att mig. Ej känner jag egen påverkad. Renodlad erotisk objektifiering kan mig kröna att förvärva deg gällande, alternativt ignorera.Leave a comment