Sverige har Nordens högsta aborttal

Ensamstående män från norska slavdating

Majoriteten av de långtidsarbetslösa saknar yrkesutbildning. Vidare är hälften av de arbetslösa över 55 år långtidsarbetslösa. När ekonomin tar fart, kommer de förmodligen att söka sig till arbetsmarknaden och på det sättet fördröja en framtida minskning av arbetslöshetsnivåerna. Åtgärder för att minska arbetslösheten 22 År hade Finland förlorat en avsevärd del av sin konkurrenskraft i fråga om priser, det hade ett rekordunderskott i betalningsbalansen och inflationen accelererade. Detta ledde till konkurser, bankkriser och stigande arbetslöshet. Förutom dessa åtgärder planerades en rad höjningar av de sociala avgifter som de anställda skulle betala. Detta föreföll emellertid inte lösa Finlands problem, eftersom arbetslösheten steg ytterligare. Många av de andra EU-medlemsstaterna hade liknande problem och toppmötet i Essen i december gjorde en bedömning av den senaste utvecklingen på arbetsmarknaden. I slutsatserna från toppmötet uppmanades medlemsstaterna att öka människors möjlighet till anställning genom 1 utbildning och yrkesutbildning, i all synnerhet genom främjande av ett livslångt lärande och tillgång till fortbildning för alla, 2 ökning av tillväxtens sysselsättningsintensitet genom främjande av flexibla arbetsorganisationsarrangemang, återhållsamhet vad gäller löner samt nya arbetstillfällen för att täcka nya behov till följd av lokal utveckling, 3 minskning av de indirekta kostnaderna för arbete, särskilt med avseende på den nedre änden av arbetsmarknaden, 4 förbättring av sysselsättningspolitiken och det allmännas tjänster med avseende på sysselsättning, särskilt med tanke på de långtidsarbetslösa, samt 5 att erbjuda en bättre framtid för unga människor med hjälp av särskilt riktade projekt.

4. SOU 1985: 31

Sverige har det högsta aborttalet i Norden. Tonårsaborterna minskar, men andelen upprepade aborter tenderar att öka. Fyrtio procent bruten abortsökande kvinnor har tidigare genomgått ett eller flera aborter. Motsvarande siffra bland män som varit involverade i ett abort är 32 procent. Upprepade aborter är associerade med socioekonomisk utsatthet, vilket bör uppmärksammas mer inom det preventiv folkhälsoarbetet. Abort väcker existentiella tankar samt känslor hos majoriteten av abortsökande kvinns.

Till statsrådet och chefen för socialdepartementet

Konklusion Den äldre befolkningen De senaste decenniernas befolkningsutveckling känne- tecknas av en kumulativ andel äldre och en minskande an- del barn. År var nära 24 procent av befolkningen 15 år alternativt yngre mot omkring 20 procent inom dag. För år beräknas andelen avkomma vara nere i 19 procent. Mirakel och talen minskade andelen personer inom åldern 16—64 år, de yrkesaktiva åldrarna.Leave a comment